Connect with us

Archief

Opinie: Coalitie vóór ontwikkeling, tégen woningbouw in Stadsblokken Meinerswijk

Soms lijkt de discussie over de parel van Arnhem, Stadsblokken Meinerswijk, zich te verengen tot hoeveel woningen er gewenst zijn en hoe hoog deze mogen worden. Als men spreekt over woningbouw dan gaat het over ‘het ontwikkelen’, als men ‘geen woningbouw’ nastreeft, gaat het over ‘gemiste kansen’.

De coalitie van initiatiefgroep Het Kloppend Stadshart, Wijkplatform Malburgen en Milieudefensie Arnhem wil deze discussie graag weer openbreken; het gaat niet over vooruitgang tegenover stilstand. De coalitie is namelijk vóór het ontwikkelen van Stadsblokken Meinerswijk, maar tégen woningbouw. Ze vraagt om de parel van Arnhem in stand te houden, hem hooguit op te poetsen. Ze vraagt dit te doen op de manier zoals met de stad is afgesproken in de Gebiedsvisie. Hierin staan ruige uiterwaardennatuur, kunst en cultuur centraal.

Zij zien voor zich een evenemententerrein met regelmatig evenementen passend bij het gebied; een verdere ontwikkeling van de Stadsblokkenwerf en het Watersportcentrum; een camping; Meinerswijk waar de natuur de ruimte krijgt en waar iedereen kan struinen en verdwalen zoals hij wil; een werkplaats van de toekomst in delen van de steenfabriek en zijn omgeving, waar ondernemers die gericht zijn op een betekenisvolle bedrijfsvoering hun plaats kunnen hebben. Denk bijvoorbeeld aan afgestudeerden van ArtEz een zorgboerderij waar Arnhemmers ook ruimte krijgen hun eigen voedsel te verbouwen, een RijnUniversiteit die mensen weer binding geeft met water en zijn omgeving en die zoekt naar nieuwe mogelijkheden om te leven met water. Ondernemers die zich presenteerden tijdens de Arnhem Agenda, ondernemers die zoeken naar moderne en aangename manieren om duurzaam te leven. Maar vooral een groene ruimte in een veranderende stad die de mogelijkheid bied aan toekomstige nieuwe tijdelijke en passende functies. Een gebied dat kan meebewegen in en aansluit op de dynamiek van de stad en de rivier.

De initiatiefgroep Het Kloppend Stadshart heeft deze ideeën in een plan gevat en berekend dat bij een slimme exploitatie van het gebied en deze ideeën er misschien hooguit enkele beheerderswoningen nodig zijn om het gebied veilig te houden, financieel gezond te ontwikkelen, te beheren en onderhouden. Ván alle Arnhemmers, vóór alle Arnhemmers.

Dit opiniestuk is ingestuurd door Grieta Spannenburg van Milieudefentie Arnhem. Milieudefentie Arnhem maakt een onderdeel uit van een initiatiefgroep wat zich bezig houdt met het referendumverzoek rondom Meinerswijk/Stadsblokken. Op dit moment kunnen Arnhemmers van 18 jaar en ouder een handtekening zetten op het stadhuis voor de aanvraag van een referendum. Eind vorige week stond de teller iets boven de 800 van de in totaal 3000 nodige handtekeningen.

Opiniestukken worden op persoonlijke titel geschreven.

 

Meer nieuws uit Arnhem?


kijk-alles-banner-1-1024x383

13565509_519990644868787_253689823_n

Hou van Arnhem Zomeractie

 

Reacties

Reacties

Archief

Do It lessen en Open Huis op Leerpark Presikhaaf

Foto: Leerpark Presikhaaf

Op Leerpark Presikhaaf in Arnhem vinden op vrijdagochtend 18 januari 2019 (09.30-11.45) Do It lessen plaats. Deze zijn bedoeld voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool. Tijdens deze Do It lessen maken leerlingen kennis met de school. Diverse vakken (Natuurkunde, Horeca, Zorg en Welzijn, handel, Techniek etc.) komen aan bod. Op zaterdag 19 januari vindt het jaarlijkse Open Huis plaats. Daar kunnen ouders en leerlingen sfeer proeven en geïnformeerd worden over de mogelijkheden op Leerpark Presikhaaf.

Op Leerpark Presikhaaf wordt het volgende onderwijs aangeboden: vmbo basis, vmbo kader, beroepsmavo, mbo2 en praktijkonderwijs.
De Do It lessen en het Open Huis vinden plaats bij Leerpark Presikhaaf aan de IJssellaan 89 in Arnhem.

Opgave voor de Do It lessen is vooraf gewenst via 026-3629152 of leerparkpresikhaaf@arentheemcollege.nl

Meer nieuws?

chico's place

G

Reacties

Reacties

Continue Reading

Archief

Caribische zeekoe zwanger

Foto: Burgers' Zoo

Het 5,5-jarige Caribische zeekoevrouwtje dat samenleeft met een 17-jarig mannetje in de Mangrove van Koninklijke Burgers’ Zoo is drachtig. Biologen en dierverzorgers van het Arnhemse dierenpark verwachten de geboorte in januari of februari 2019. Een precieze uitgerekende datum is erg lastig te bepalen: Caribische zeekoeien kennen namelijk een draagtijd tussen de 12 en 14 maanden.

 Biologen en dierverzorgers gaan er vanuit dat het Caribische zeekoevrouwtje drachtig is, omdat ze een bult rondom haar vulva vertoont. Bovendien zijn er sinds lange tijd geen paringen meer geconstateerd. Zekerheid is er niet, omdat het lastig is om een echo te maken bij dit grote in het water levende zoogdier. Sinds enkele weken zijn echter ook de tepels duidelijk zichtbaar van dit dier, hetgeen erop lijkt te duiden dat de geboorte aanstaande is. 

Zeldzame geboorte in Nederland en Europa

Koninklijke Burgers’ Zoo is het enige dierenpark in Nederland waar zeekoeien leven. De laatste zeekoeien werden in Arnhem in 1993 en 1995 geboren, dus het gaat om een zeldzame geboorte. Ook in de rest van Europa komen zeekoeiengeboortes maar weinig voor. In Europese dierentuinen leven in totaal namelijk slechts 35 Caribische zeekoeien: 21 mannetjes en 14 vrouwtjes.

Geslachtsrijpheid bij Caribische zeekoeien

Vrouwtjes zijn normaliter met ongeveer vijf jaar geslachtsrijp, mannetjes pas met negen jaar. Paringen en geboortes vinden het hele jaar rond plaats, maar in de zomermaanden is er wel een geboortepiek. In de wat gematigdere streken van het verspreidingsgebied last de zeekoe een paringsstop in tijdens de winter. 

Kwetsbaar tot bedreigd in het wild

Van de Caribische zeekoe worden in het wild twee ondersoorten onderscheiden: Trichechus manatus manatus die rond de Antillen leeft en Trichechus manatus latirostris die in de buurt van Florida voorkomt. Beide ondersoorten hebben van IUCN de classificatie ‘endangered’ (bedreigd) gekregen, terwijl de soort an sich als ‘vulnerable’ (kwetsbaar) te boek staat. Vanwege de lange draagtijd (12 tot 14 maanden) en het feit dat een jong ongeveer 2,5 jaar bij de moeder blijft, krijgen Caribische zeekoeien in het wild niet vaak jongen en groeit de populatie dus niet zo snel. 

Meer nieuws?

G

Reacties

Reacties

Continue Reading

Archief

‘Nashville predikanten’ actief in Arnhemse gemeenschap

Foto: Google

In Arnhem zijn drie zo genoemde ‘Nashville predikanten’ actief in de Arnhemse gemeenschap. Zij tekende onlangs de Nashville verklaring die zich uitspreekt tegenover homoseksuele, lesbiennes en transgenders.

De predikanten Joosse, Labee en Vreugendenhill zijn actief in de Arnhemse Gereformeerde gemeenschap aan de Groen van Prinstererstraat. Zij tekenende onlangs de Nederlandse versie van de Nashville Verklaring. Op dit moment wordt onderzocht of de tekst strafbaar is door het OM. Deze verklaring wordt ook wel Homohaatmanifestatie genoemd door de tegenstanders. De verklaring zou loodrecht staan tegenover westerse maatschappelijke waarde en normen.

Nashville Verklaring

Maar wat staat er in het Nashville Verklaring?
In het document wordt omschreven hoe wij moeten omgaan met het geloof, maar ook met zaken als het huwelijk en seks. Zo valt te lezen dat:

ARTIKEL 1 WIJ BEVESTIGEN dat God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw, waarbinnen seksualiteit een plaats heeft en waaruit kinderen kunnen voortkomen. Het doel van het huwelijk is de verbondsliefde tussen Christus en Zijn bruid, de Kerk, zichtbaar te maken. WIJ ONTKENNEN dat God het huwelijk heeft bedoeld als een homoseksuele, polygame of polyamoreuze relatie. Wij ontkennen ook dat het huwelijk een louter menselijk contract is in plaats van een verbond gesloten voor God.

ARTIKEL 2 WIJ BEVESTIGEN dat Gods geopenbaarde wil voor alle mensen betekent: reinheid buiten het huwelijk en reinheid en trouw binnen het huwelijk. WIJ ONTKENNEN dat gevoelens, verlangens of beloften van toewijding (in welke vorm dan ook) seksuele gemeenschap voor of buiten het huwelijk ooit kunnen rechtvaardigen, evenmin als enige vorm van seksuele onreinheid.

ARTIKEL 3 WIJ BEVESTIGEN dat God Adam en Eva, de eerste mensen, naar Zijn beeld heeft gemaakt, voor God als personen gelijkwaardig, als man en vrouw verschillend. WIJ ONTKENNEN dat de door God bepaalde verschillen tussen man en vrouw hen ongelijk maken in waardigheid of waarde.

ARTIKEL 4 WIJ BEVESTIGEN dat de door God bepaalde verschillen tussen man en vrouw Gods oorspronkelijke bedoeling met Zijn schepping weerspiegelen, en gericht zijn op het welzijn en de bloei van de mens. WIJ ONTKENNEN dat deze verschillen het gevolg zijn van de zondeval, of dat zij behoren tot de menselijke tragiek die moet worden overwonnen.

ARTIKEL 5 WIJ BEVESTIGEN dat de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke geslachtskenmerken integraal onderdeel zijn van Gods doel voor ons zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk. WIJ ONTKENNEN dat fysieke afwijkingen of psychische zo geboren zijn’. Samen met alle anderen zijn zij welkom om Jezus Christus trouw te volgen en dienen zij hun biologisch geslacht te aanvaarden in zoverre dat kenbaar is. WIJ ONTKENNEN dat onduidelijkheden met betrekking tot het biologisch geslacht het iemand onmogelijk maken om een vruchtbaar leven te leiden in vreugdevolle gehoorzaamheid aan Christus.

ARTIKEL 6 WIJ BEVESTIGEN dat mensen die geboren zijn met een lichamelijke aandoening in de geslachtsontwikkeling evenzeer geschapen zijn naar Gods beeld en evenveel waarde en waardigheid bezitten als alle anderen. Onze Heere Jezus Christus Zelf erkent hen als zodanig, als Hij spreekt over ‘ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn’. Samen met alle anderen zijn zij welkom om Jezus Christus trouw te volgen en dienen zij hun biologisch geslacht te aanvaarden in zoverre dat kenbaar is. WIJ ONTKENNEN dat onduidelijkheden met betrekking tot het biologisch geslacht het iemand onmogelijk maken om een vruchtbaar leven te leiden in vreugdevolle gehoorzaamheid aan Christus.

ARTIKEL 7 WIJ BEVESTIGEN dat ons zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk bepaald moet worden door Gods heilige bedoelingen in schepping en verlossing, zoals Hij die openbaart in de Bijbel. WIJ ONTKENNEN dat het in overeenstemming met deze heilige bedoelingen is wanneer mensen zichzelf bewust willen zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit.

ARTIKEL 8 WIJ BEVESTIGEN dat mensen die seksuele aantrekkingskracht ervaren tot mensen van hetzelfde geslacht een rijk en vruchtbaar leven kunnen leiden dat door het geloof in Jezus Christus aangenaam is voor God, wanneer zij een rein leven leiden – zoals dat voor alle christenen geldt. WIJ ONTKENNEN dat seksuele aantrekkingskracht voor hetzelfde geslacht onderdeel is van de goedheid van Gods oorspronkelijke schepping, of dat het iemand buiten de hoop van het Evangelie zou plaatsen.

ARTIKEL 9 WIJ BEVESTIGEN dat de zonde zorgt voor misvorming van seksuele verlangens, door ze niet op het huwelijksverbond, maar op seksuele onreinheid te richten. Deze misvorming omvat zowel heteroseksuele als homoseksuele onreinheid. WIJ ONTKENNEN dat een langdurig patroon van verlangen naar seksuele onreinheid seksueel onrein gedrag rechtvaardigt.

ARTIKEL 10 WIJ BEVESTIGEN dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren. Wie deze wel goedkeurt wijkt fundamenteel af van de standvastigheid die van christenen verwacht mag worden en van het getuigenis waartoe zij geroepen zijn WIJ ONTKENNEN dat de goedkeuring van homoseksuele onreinheid of transgenderisme een moreel neutrale zaak is, waarover getrouwe christenen onderling van mening mogen verschillen.

ARTIKEL 11 WIJ BEVESTIGEN onze plicht om altijd de waarheid in liefde te spreken, ook wanneer wij tot of over elkaar spreken als mannelijk of vrouwelijk. WIJ ONTKENNEN elke verplichting om in ons spreken God te onteren door in te gaan tegen Zijn bedoeling die Hij heeft gehad met het scheppen van mensen als Zijn beelddragers als mannelijk en vrouwelijk.

ARTIKEL 12 WIJ BEVESTIGEN dat de genade van God in Christus zowel vergeving als levensveranderende kracht geeft, en dat deze vergeving en kracht een volgeling van Jezus in staat stellen om zondige verlangens te doden en te leven op een wijze die de Heere waardig is. WIJ ONTKENNEN dat de genade van God in Christus onvoldoende is om alle seksuele zonden te vergeven, of onvoldoende kracht geeft aan gelovigen die zich tot seksuele zonden aangetrokken voelen, om een leven in heiliging te leven.

ARTIKEL 13 WIJ BEVESTIGEN dat de genade van God in Christus zondaren in staat stelt om tegen een transgenderzelfverstaan te strijden en dit verkeerde zelfverstaan te verloochenen en, door Zijn geduld, de door God ingestelde verbinding tussen het biologische geslacht en het zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk te aanvaarden. WIJ ONTKENNEN dat de genade van God in Christus een zelfverstaan rechtvaardigt dat niet in overeenstemming is met Gods geopenbaarde wil.

ARTIKEL 14 WIJ BEVESTIGEN dat Christus Jezus naar deze wereld is gekomen om zondaren zalig te maken en dat, door Zijn dood en opstanding, vergeving van zonden en eeuwig leven te verkrijgen zijn voor een ieder die zich bekeert van de zonde en vertrouwt op Christus alleen als Verlosser, Heere en allerhoogste Schat. WIJ ONTKENNEN dat de arm van de Heere te kort is om te redden, of dat ook maar één zondaar buiten Zijn bereik is.

De eerste 200 ondertekenaars zijn aangesloten bij de gereformeerde gemeenschap, hervormde kerkgemeenschap, protestante kerk en evangelische kerk. Ook Kamerlid Kees van der Staaij van de SGP tekende de verklaring.

Meer nieuws?

G


Reacties

Reacties

Continue Reading
Advertisement

Populair