Connect with us
Arnhem Centrum

Nieuws

Coalitieakkoord in delen (3/4): “Genieten van een nog mooier Arnhem”

Vrijdag maakte Groenlinks, VVD, D66 en PvdA bekent welke afspraken ze maken. Ondanks dat het afspraken op hoofdlijnen zijn geschreven, staat er behoorlijk wat op papier. Daarom schrijven wij in vier delen de afspraken die de coalitie heeft gemaakt. Eergisteren behandelde we het eerste thema ‘meedoen in de stad‘, gisteren kwam als tweede thema “Wonen en duurzamer Arnhem” aan bod en vandaag komt de derde thema “Genieten van een nog mooier Arnhem”. Zo zullen o.a. wijkvoorzieningen, van bedrijven weten, bereikbaarheid en cultuur worden behandeld. Het laatste onderwerp komt dinsdag aan bod en op woensdag zullen de wethouders aan bod komen.

Wijkvoorzieningen

De nieuwe coalitie zal zich o.a. focussen op de wijken “Wijken in Arnhem zijn heel verschillend. Die verschillen uiten zich in bijvoorbeeld de mate van veiligheid, gezondheid, participatie of de aanwezigheid van voorzieningen. De werkwijze van de gemeente in de wijken, met de sociale wijkteams en de wijkteams leefomgeving, willen we de komende jaren verder doorontwikkelen. Verder willen we dat er in alle wijken voldoende voorzieningen zijn, afgestemd op de behoefte in de wijk, waar Arnhemmers elkaar kunnen ontmoeten.
In sommige wijken is het in stand houden van voorzieningen moeilijker dan in andere wijken. Bijzondere aandacht hebben we voor het verenigingsleven in wijken. Sport- en cultuurverenigingen dragen bij aan de sociale samenhang én aan de gezondheid en het welbevinden van inwoners. Ook zien we dat in een aantal wijken de maatschappelijke draagkracht zeer wordt beproefd. Soms is extra ondersteuning dan noodzakelijk.”

Wat gaat de nieuwe coalitie concreet doen?
Er komt in 2019 €250.000,- en vanaf 2020 €500.000,- per jaar beschikbaar om voorzieningen, zoals een buurthuis of sportclub, te verbeteren of toe te voegen in wijken waar de behoefte het grootst is en de noodzaak het hoogst. Uitgangspunt is dat deze voorzieningen toegankelijk en betaalbaar zijn voor bewoners.

Coop Geitenkamp

Veiligheid op straat en in huis

Een coalitie met de VVD moet natuurlijk ook een prominenten plek hebben voor veiligheid. “Ook op het gebied van veiligheid kent Arnhem uitdagingen. Bijvoorbeeld als het gaat om huiselijk geweld of de samenwerking tussen gemeente en politie. Op basis van een op te stellen veiligheidsplan met bijbehorend budget kan een slag gemaakt worden in onder andere het tegengaan van ondermijning en handhaving in de wijken. ” aldus de coalitie in hun coalitieakkoord.

Maar wat concreet gaan de vier partijen doen voor de stad?
We werken aan het verbeteren van de veiligheid in de wijken en de binnenstad door €300.000 per jaar in te zetten voor o.a. het tegengaan van ondermijning en overlast. De prioriteiten op het gebied van veiligheid worden samen met bewoners, politie, andere betrokkenen en de gemeenteraad bepaald.

‘Van bedrijven weten’

Naast dat wijken een makkelijke toegang krijgen tot de gemeente, moeten ook bedrijven van deze coalitie dat kunnen. Dit willen ze doen door ‘van bedrijven weten’ te introduceren. “We gaan de lokale en regionale economie optimaal stimuleren en faciliteren. In het verlengde van ‘Van Wijken Weten’ willen we ‘Van Bedrijven Weten’ introduceren . Ook in de relatie naar bedrijven moet, voor een optimale dienstverlening , veel meer de vraag centraal staan en de mogelijkheden voor bedrijven drempels weg te nemen. We leggen de verbinding tussen de grote bedrijven en lokale MKB-bedrijven en startups: samen vormen ze één aantrekkelijke lokale economie. Uiteraard werken we op economisch gebied intensief samen in de regio, Food Valley, Nijmegen en met onze buren in NordrheinWestfalen.”

Een compacte binnenstad met een stadsdistributiesysteem en verhuizing van de warenmarkt

Een kleinere winkelhart voor het centrum met een goed bereikbaar centrum voor auto’s en fietsers. Dat is wat volgens de vier partijen nodig is. De binnenstad is een belangrijk hart voor Arnhem, ook in economisch opzicht. Het winkelhart moet compact zijn. Aan de randen van de binnenstad is ruimte voor nieuw programma, zoals andere vormen van bedrijvigheid, wonen, en combinaties van wonen en werken. Bereikbare en aantrekkelijke stad De bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad als geheel en van de binnenstad in het bijzonder is van groot belang. We moeten ervoor zorgen dat de stad met de auto goed bereikbaar blijft en er voldoende parkeerruimte is. Ook het stimuleren van fiets en OV is van groot belang.” Ook gaan de vier partijen focussen op een schonere binnenstad. De milieuzone blijft gehanteerd, maar zal niet worden uitgebreid met brommers en scooters. Ook wordt de milieuzone niet uitgebreid. Dit willen ze doen door een zo genoemde stadsdistributiesysteem. “In de binnenstad kan zowel op milieugebied als in de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte winst worden geboekt door een schoon stadsdistributiesysteem. We werken graag samen met ondernemers aan de realisatie daarvan.” Ook willen de coalitiepartijen de warenmarkt opnieuw verhuizen. “De warenmarkt is een belangrijke trekker voor de binnenstad van Arnhem. Die kunnen we beter verbinden met het winkelgebied, mits daarvoor draagvlak is onder ondernemers en bewoners.” Niet alleen het centrum moet bereikbaar worden. “In overleg met de provincie, als concessiehouder, zullen we ons inzetten voor het verbeteren van de OV-bereikbaarheid van de Arnhemse bedrijventerreinen.”  Ook moet het centrum nog groener “Verdere vergroening van Arnhem kan de stad nog aantrekkelijker maken. Daarnaast helpt groen bij het tegengaan van hitte-eilanden en het opvangen van overtollig regenwater. We zorgen voor extra middelen om groenprojecten te financieren. “

Wat gaan de vier partijen concreet doen?
-Voor een goede verbinding en wisselwerking tussen de warenmarkt en de binnenstad maken we het mogelijk dat de warenmarkt langs de Jansbeek en omgeving komt, dit in overleg met onder andere de verzelfstandigde markt, het Platform Binnenstad Arnhem en bewoners. We reserveren eenmalig €250.000,- voor de verplaatsingskosten.
– We reserveren jaarlijks €100.000,- voor het Groenfonds voor extra groenmaatregelen.
– De milieuzone zoals eerder in de raad besloten wordt ingevoerd, maar niet uitgebreid naar brommers en scooters (ook niet elders in de stad) en er komt geen uitbreiding van het zonegebied.
– Voor een betere autobereikbaarheid reserveren we een budget van €700.000,- jaarlijks. Dit budget gebruiken we voor de volgende maatregelen:
– We vergroten in overleg met onder andere PBA en bewoners de gastvrijheid ten behoeve van autobereikbaarheid. Met innovaties en tariefacties trekken we nieuwe bezoekers naar de Arnhemse binnenstad;
– We voeren flitsparkeren in (circa 60 plaatsen, locatie en duur in overleg met ondernemers en bewoners). Om onnodig zoekverkeer zo veel mogelijk te voorkomen wordt bij voorkeur ingezet op concentratie van alle flitsparkeerplekken op enkele locaties (bij voorkeur 3) en op intelligente zoekhulpmiddelen;
– We doen zo spoedig mogelijk een onderzoek naar de combi-parkeerkaart voor de auto (met o.a. Burgers Zoo/Nederlands Openluchtmuseum);
– We voegen circa 80 extra straatparkeerplaatsen toe in het plangebied Blauwe Golven/Groene Corridor. Bij behoud van het parkeren op de Blauwe Golven betekent dit 80 extra plaatsen op/rond het Roermondsplein. Bij invoering van het plan Groene Corridor betekent dit een parkeerdek en straatparkeerplaatsen met een capaciteit van in totaal circa 280 plaatsen;
– We willen het in overleg met de provincie mogelijk maken dat er hooguit 12 dagen per jaar en met de inzet van verkeersregelaars geparkeerd kan worden op de Markt. Bijvoorbeeld op dagen dat er door grote te verwachten drukte (bij evenementen) een behoefte aan overloop te voorzien is;
– We rekenen met bovenstaande inspanningen op €100.000,- extra parkeerinkomsten. Wanneer de opbrengsten minder zijn, wordt dit verrekend met het budget van €700.000,-.
– We nemen het initiatief om een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden van een singelgarage. Alle hiermee gepaard gaande kosten (zoals aanleg en exploitatie) komen voor rekening van marktpartijen. Nadat de singelgarage gerealiseerd is, wordt er een behoefte-onderzoek gedaan om te bezien of met de komst van de singelgarage elders in de stad parkeerplaatsen kunnen verdwijnen.
– Er verdwijnen in het centrumgebied geen straatparkeerplaatsen meer; behalve als het onderzoek na afronding van de singelgarage daar aanleiding toe geeft.
– We reserveren jaarlijks €100.000,- voor onderhoud van het plangebied Blauwe Golven/groene corridor. In 2019 is dat €50.000,-.

Musis SacrumOpnieuw investeren in culturele gebouwen

Kunst en cultuur verlevendigen de stad en verbinden inwoners met elkaar. Arnhem is Culturele Hoofdstad van het Oosten en heeft een veelzijdig kunst- en cultuuraanbod. Dat willen wij zo houden. Daarvoor is het noodzakelijk de in Arnhem gevestigde culturele gezelschappen een passende, eigentijdse en toekomstbestendige huisvesting te bieden. De gezelschappen werken op dit moment samen aan plannen daarvoor. Deze ambitie ondersteunen we. Museum Arnhem, een belangrijke culturele hotspot in onze stad, zien we graag snel weer open. We maken een oplossing voor de ontstane impasse financieel mogelijk, zodat de gemeenteraad daar snel een beslissing over kan nemen. De investeringen in gebouwen gaan niet ten koste van inhoudelijke programma’s op het gebied van kunst en cultuur. De vier partijen zijn van mening dat een aantrekkelijke culturele stad jongeren kan trekken. “De culturele en creatieve sector is van grote toegevoegde waarde voor onze stad. We zorgen dat Arnhem een gunstig woon- en werkklimaat voor kunstenaars en creatieve ondernemers heeft. Ook voor studenten kan Arnhem aantrekkelijker worden. Een levendige stad, met goede voorzieningen en voldoende woonruimte trekt jongeren naar Arnhem en maakt het aantrekkelijk om na de studie hier te blijven.” 

Wat gaan de vier partijen concreet doen?
– Het beschikbare budget voor cultuur (taakveld 5.3-5.6) en daarbinnen de gelden bestemd voor programmering onderscheidenlijk de overige middelen, blijven, gecorrigeerd voor inflatie, op peil. Daarnaast wordt €1,6 miljoen extra kapitaallasten gereserveerd vanaf 2022 ten behoeve van cultuurinvesteringen, in elk geval voor een toekomstbestendige huisvesting van Stadstheater Arnhem, Toneelgroep Oostpool en Introdans. We ondersteunen de ambitie van deze organisaties en Het Gelders Orkest om tot een intensievere samenwerking en te komen.
– We willen museum Arnhem behouden voor de stad. Er is een financieel knelpunt dat we willen oplossen. Het college komt zo snel mogelijk met een voorstel.
We reserveren maximaal €600.000,- aan kapitaallasten. Daarmee is er €7,5 miljoen beschikbaar om het knelpunt op te lossen.

Toeristen moeten weer belasting betalen

De gemeente Arnhem wilt dat toeristen meer geld gaan betalen. Alles wat boven de €625.000,- komt zal in de pot “Citymarketing, toerisme en recreatie” gestopt worden. Daarnaast zal de gemeente zelf €100.000,- per jaar investeren in Citymarketing. Zij denken dat toerisme zorgt voor meer ondernemers om te komen. “We kunnen Arnhem als toeristische bestemming en als aantrekkelijke stad om in te ondernemen beter op de kaart zetten. Er liggen unieke kansen voor een uitstekend vestigingsklimaat en voor verbetering van ons toeristisch potentieel, bijvoorbeeld in de verbinding tussen Arnhem en de Veluwe. Daarvoor is het wel nodig onze inzet op citymarketing aanzienlijk te vergroten. “

Wat gaat de coalitie concreet doen?
– Voor Citymarketing komt er een extra budget van €100.000,- per jaar.
– Wij voeren één belasting in. Dat is de toeristenbelasting met een tarief van €2,- per persoon per nacht. Meeropbrengsten boven €625.000,- per jaar worden besteed aan City-marketing, Toerisme en Recreatie.

Betrokken wethouders

Wethouder Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks) met omgevingswet, Openbare ruimte,
Wethouder Roeland van der Zee (VVD) met  Zorg: WMO, Sociale wijkteams, Inkoopmodule spec. zorg / deelname regionaal b.o. publieke gezondheid ca., huiselijk geweld en kindermishandeling, vastgoed
Wethouder Hans de Vroome (D66) met Cultuur en erfgoed, evenementen, toerisme en recreatie
Wethouder Martien Louwers (PvdA) met Wijksturing en Wijkzaken en burgerparticipatie

Budget

Budget voor behouden, verbeteren of toevoegen wijkvoorzieningen €1.750.000,- (2019: €250,000-, 2020: €500.000,-, 2021: €500.000,- en 2022: €500.000,-
Investeren in veiligheid: €1.200.000 (jaarlijks €300.000,-)
Mogelijk maken markt langs Jansbeek: €250.000,-)
Extra toevoeging aan Groenfonds: €400.000 (elk jaar €100.000,-)
Jaarlijks budget autobereikbaarheid €2.800.000,- (elk jaar €700.000,-)
Extra opbrengsten autobereikbaarheid €400.000,- (elk jaar komt er €100.000,- in de kas van de gemeente)
Structureel budget onderhoud blauwe golven / groene corridor: €350.000,-
Extra inkomsten toeristenbelasting €2.500.000,- (€625.000,- per jaar aan extra inkomsten)
Kapitaallasten cultuurinvesteringen vanaf 2022 €1.600.000,- in 2022)
Kapitaallasten knelpunt Museum Arnhem: €2.400.000,- (elk jaar €600.000,-)
Parkeerkosten die niet stijgen: €900.000,- (per jaar €225.000,-)
Niet indexeren parkeertarieven deels t.l.v. BR bereikbaarheid: €400.000,- (€100.000,- besparing)

Morgen komt het laatste thema aan bod, namelijk over de onderlinge samenwerking en de relatie tussen de gemeente en de stad.

Reacties

Reacties

Nieuws

Arnhem Centraal regelt opgeknapte monument van Markante Klarendallers

De lokale politieke partij Arnhem Centraal heeft het monument ‘Markante Klarendallers’ laten opknappen door team Leefomgeving Klarendal. De fractie kreeg tijdens campagne te horen dat het monument verwaarloosd raakte en greep in. De gouden letters van het monument raakte namelijk versleten.

In Klarendal is een monument voor markante Klarendallers geplaatst. Deze stond eerst op de hoogte van Putplein en Elly Lamakerplantsoen. Na de bouw van het Multi Functioneel Centrum (MFC) is deze verplaatst naar de MFC. Het monument is in 2012 geplaatst ter herinnering aan de meest markante Klarendallers die zich in hebben gezet voor hun wijk. Op het monument staan vier namen, namelijk: Willy Busser-Bronkhorst, Willem-Gerrit Onstein sr, Gerrit Danen, Gerrit van Vlaanderen.

Geen verwaarloosde monumenten

De fractie van Arnhem Centraal staat bekend om hun strijd voor verwaarloosde monumenten. Al eerder streden ze voor de Blauwe Golven, AKU-fontein en nu het kleine monument voor de Klarendallers. “De fractie van Arnhem Centraal heeft op verzoek van een aantal Klarendallers contact gezocht met het Team Leefomgeving Klarendal en zij hebben direct actie ondernomen. Gevolg is dat de tekst en molen weer mooi is opgehaald en het belangrijke monument voor de wijk weer lang zichtbaar zal zijn.” aldus de fractie. “Arnhem Centraal vindt het van groot belang dat schijnbaar kleine maar voor bewoners ontzetten belangrijke plekken voor bewoners behouden en vooral onderhouden worden!”

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Volgens weekend André Rieu te zien in Pathé Arnhem

foto\

André Rieu, bij miljoenen bekend als ‘De koning van de wals’, is een van de populairste muzikanten ter wereld. Zijn legendarische concert in Maastricht, dat jaarlijks plaatsvindt, is een van de jaarlijkse bioscoopevenementen waarnaar met ongekend enthousiasme wordt uitgekeken. Hij zal 28 en 29 juli te zien zijn in Pathé Arnhem.

‘Amore, My Tribute to Love’

‘Amore, My Tribute to Love’ is het eerbetoon van de beroemde violist aan zijn liefde voor muziek en zijn liefde voor zijn beide ‘families’: zijn vrouw en kinderen en niet te vergeten zijn Johann Strauss Orkest, waarmee hij al meer dan 30 jaar optreedt. Het eerbetoon is een logisch vervolg op het album ‘Amore’ dat Rieu vorig jaar uitbracht en waarop zijn eigen versies van klassieke liefdesliedjes staan, afkomstig uit zowel de popmuziek als klassieke muziek. De onvergetelijke concerten die in Maastricht, de Nederlandse thuisbasis van André, plaatsvinden, mag je niet missen. Jaarlijks stromen fans uit alle hoeken van de wereld samen om te zien hoe André tegen het decor van het indrukwekkende middeleeuwse stadsplein optreedt met zijn 60-hoofdige Johann Strauss Orkest en sopranen, tenors en heel bijzondere gasten. De concerten zitten boordevol humor, plezier en emotie voor alle leeftijden. 

Over de hele wereld

Deze ongeëvenaarde jaarlijkse viering van muziek wordt elk jaar vanuit het comfort van lokale bioscopen meebeleefd door honderdduizenden fans over de hele wereld, waarbij bovendien heel bijzondere kijkjes achter de schermen worden geboden.  Presentator Robert ten Brink verzorgt de presentatie, interviewt fans en geniet van de feestelijke sfeer die werkelijk van het bioscoopscherm spat. Bovendien biedt ze een exclusief gesprek met André op het moment dat hij van het podium stapt.

 

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Gestolen auto in brand gestoken bij Rijkerswoerdse Plassen

foto: Politie Arnhem - Zuid

Vrijdag op zaterdag nacht rond 3.00 uur stond er een auto in de brand bij de Rijkerwoerdse Plassen.  Zowel de auto als de bomen rondom zijn snel geblust.

Vrijdag nacht stond een auto bij de Rijkerswoerdse Plassen in de brand. “Wij en de collega’s van politie Elst zijn gestuurd naar de Rijkerswoerdse Plassen voor een autobrand. Ter plaatse zagen wij dat het voertuig en de bomen eromheen al volledig in brand stonden. Gelukkig was de brandweer er niet veel later en had het voertuig snel geblust.” aldus de politie

Brandstichting

Er is mogelijk spraken van brandstichting “De melder had een persoon bij het voertuig gezien. Deze persoon had gehurkt langs de waterkant gezeten. Het vermoeden bestond dat de persoon iets met deze voertuigbrand te maken had. Wij hebben hierop met meerdere collega’s de omgeving afgezocht.” Ook heeft de politie de politiehelikopter ingezet.  “De zulu (politiehelikopter) heeft vanuit de lucht geen bijzonderheden gezien. Ook een zoekslag met een politiehond op de grond leverde geen bijzonderheden op.”

Gestolen voertuig

De auto bleek gestolen te zijn. “Uit onderzoek is gebleken dat het voertuig gestolen is.” aldus de politie. Het voertuig is afgesleept voor verdere onderzoek.

Reacties

Reacties

Continue Reading
Advertisement

Populair