Connect with us

Nieuws

Coalitieakkoord in delen (3/4): “Genieten van een nog mooier Arnhem”

Vrijdag maakte Groenlinks, VVD, D66 en PvdA bekent welke afspraken ze maken. Ondanks dat het afspraken op hoofdlijnen zijn geschreven, staat er behoorlijk wat op papier. Daarom schrijven wij in vier delen de afspraken die de coalitie heeft gemaakt. Eergisteren behandelde we het eerste thema ‘meedoen in de stad‘, gisteren kwam als tweede thema “Wonen en duurzamer Arnhem” aan bod en vandaag komt de derde thema “Genieten van een nog mooier Arnhem”. Zo zullen o.a. wijkvoorzieningen, van bedrijven weten, bereikbaarheid en cultuur worden behandeld. Het laatste onderwerp komt dinsdag aan bod en op woensdag zullen de wethouders aan bod komen.

Wijkvoorzieningen

De nieuwe coalitie zal zich o.a. focussen op de wijken “Wijken in Arnhem zijn heel verschillend. Die verschillen uiten zich in bijvoorbeeld de mate van veiligheid, gezondheid, participatie of de aanwezigheid van voorzieningen. De werkwijze van de gemeente in de wijken, met de sociale wijkteams en de wijkteams leefomgeving, willen we de komende jaren verder doorontwikkelen. Verder willen we dat er in alle wijken voldoende voorzieningen zijn, afgestemd op de behoefte in de wijk, waar Arnhemmers elkaar kunnen ontmoeten.
In sommige wijken is het in stand houden van voorzieningen moeilijker dan in andere wijken. Bijzondere aandacht hebben we voor het verenigingsleven in wijken. Sport- en cultuurverenigingen dragen bij aan de sociale samenhang én aan de gezondheid en het welbevinden van inwoners. Ook zien we dat in een aantal wijken de maatschappelijke draagkracht zeer wordt beproefd. Soms is extra ondersteuning dan noodzakelijk.”

Wat gaat de nieuwe coalitie concreet doen?
Er komt in 2019 €250.000,- en vanaf 2020 €500.000,- per jaar beschikbaar om voorzieningen, zoals een buurthuis of sportclub, te verbeteren of toe te voegen in wijken waar de behoefte het grootst is en de noodzaak het hoogst. Uitgangspunt is dat deze voorzieningen toegankelijk en betaalbaar zijn voor bewoners.

Coop Geitenkamp

Veiligheid op straat en in huis

Een coalitie met de VVD moet natuurlijk ook een prominenten plek hebben voor veiligheid. “Ook op het gebied van veiligheid kent Arnhem uitdagingen. Bijvoorbeeld als het gaat om huiselijk geweld of de samenwerking tussen gemeente en politie. Op basis van een op te stellen veiligheidsplan met bijbehorend budget kan een slag gemaakt worden in onder andere het tegengaan van ondermijning en handhaving in de wijken. ” aldus de coalitie in hun coalitieakkoord.

Maar wat concreet gaan de vier partijen doen voor de stad?
We werken aan het verbeteren van de veiligheid in de wijken en de binnenstad door €300.000 per jaar in te zetten voor o.a. het tegengaan van ondermijning en overlast. De prioriteiten op het gebied van veiligheid worden samen met bewoners, politie, andere betrokkenen en de gemeenteraad bepaald.

‘Van bedrijven weten’

Naast dat wijken een makkelijke toegang krijgen tot de gemeente, moeten ook bedrijven van deze coalitie dat kunnen. Dit willen ze doen door ‘van bedrijven weten’ te introduceren. “We gaan de lokale en regionale economie optimaal stimuleren en faciliteren. In het verlengde van ‘Van Wijken Weten’ willen we ‘Van Bedrijven Weten’ introduceren . Ook in de relatie naar bedrijven moet, voor een optimale dienstverlening , veel meer de vraag centraal staan en de mogelijkheden voor bedrijven drempels weg te nemen. We leggen de verbinding tussen de grote bedrijven en lokale MKB-bedrijven en startups: samen vormen ze één aantrekkelijke lokale economie. Uiteraard werken we op economisch gebied intensief samen in de regio, Food Valley, Nijmegen en met onze buren in NordrheinWestfalen.”

Een compacte binnenstad met een stadsdistributiesysteem en verhuizing van de warenmarkt

Een kleinere winkelhart voor het centrum met een goed bereikbaar centrum voor auto’s en fietsers. Dat is wat volgens de vier partijen nodig is. De binnenstad is een belangrijk hart voor Arnhem, ook in economisch opzicht. Het winkelhart moet compact zijn. Aan de randen van de binnenstad is ruimte voor nieuw programma, zoals andere vormen van bedrijvigheid, wonen, en combinaties van wonen en werken. Bereikbare en aantrekkelijke stad De bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad als geheel en van de binnenstad in het bijzonder is van groot belang. We moeten ervoor zorgen dat de stad met de auto goed bereikbaar blijft en er voldoende parkeerruimte is. Ook het stimuleren van fiets en OV is van groot belang.” Ook gaan de vier partijen focussen op een schonere binnenstad. De milieuzone blijft gehanteerd, maar zal niet worden uitgebreid met brommers en scooters. Ook wordt de milieuzone niet uitgebreid. Dit willen ze doen door een zo genoemde stadsdistributiesysteem. “In de binnenstad kan zowel op milieugebied als in de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte winst worden geboekt door een schoon stadsdistributiesysteem. We werken graag samen met ondernemers aan de realisatie daarvan.” Ook willen de coalitiepartijen de warenmarkt opnieuw verhuizen. “De warenmarkt is een belangrijke trekker voor de binnenstad van Arnhem. Die kunnen we beter verbinden met het winkelgebied, mits daarvoor draagvlak is onder ondernemers en bewoners.” Niet alleen het centrum moet bereikbaar worden. “In overleg met de provincie, als concessiehouder, zullen we ons inzetten voor het verbeteren van de OV-bereikbaarheid van de Arnhemse bedrijventerreinen.”  Ook moet het centrum nog groener “Verdere vergroening van Arnhem kan de stad nog aantrekkelijker maken. Daarnaast helpt groen bij het tegengaan van hitte-eilanden en het opvangen van overtollig regenwater. We zorgen voor extra middelen om groenprojecten te financieren. “

Wat gaan de vier partijen concreet doen?
-Voor een goede verbinding en wisselwerking tussen de warenmarkt en de binnenstad maken we het mogelijk dat de warenmarkt langs de Jansbeek en omgeving komt, dit in overleg met onder andere de verzelfstandigde markt, het Platform Binnenstad Arnhem en bewoners. We reserveren eenmalig €250.000,- voor de verplaatsingskosten.
– We reserveren jaarlijks €100.000,- voor het Groenfonds voor extra groenmaatregelen.
– De milieuzone zoals eerder in de raad besloten wordt ingevoerd, maar niet uitgebreid naar brommers en scooters (ook niet elders in de stad) en er komt geen uitbreiding van het zonegebied.
– Voor een betere autobereikbaarheid reserveren we een budget van €700.000,- jaarlijks. Dit budget gebruiken we voor de volgende maatregelen:
– We vergroten in overleg met onder andere PBA en bewoners de gastvrijheid ten behoeve van autobereikbaarheid. Met innovaties en tariefacties trekken we nieuwe bezoekers naar de Arnhemse binnenstad;
– We voeren flitsparkeren in (circa 60 plaatsen, locatie en duur in overleg met ondernemers en bewoners). Om onnodig zoekverkeer zo veel mogelijk te voorkomen wordt bij voorkeur ingezet op concentratie van alle flitsparkeerplekken op enkele locaties (bij voorkeur 3) en op intelligente zoekhulpmiddelen;
– We doen zo spoedig mogelijk een onderzoek naar de combi-parkeerkaart voor de auto (met o.a. Burgers Zoo/Nederlands Openluchtmuseum);
– We voegen circa 80 extra straatparkeerplaatsen toe in het plangebied Blauwe Golven/Groene Corridor. Bij behoud van het parkeren op de Blauwe Golven betekent dit 80 extra plaatsen op/rond het Roermondsplein. Bij invoering van het plan Groene Corridor betekent dit een parkeerdek en straatparkeerplaatsen met een capaciteit van in totaal circa 280 plaatsen;
– We willen het in overleg met de provincie mogelijk maken dat er hooguit 12 dagen per jaar en met de inzet van verkeersregelaars geparkeerd kan worden op de Markt. Bijvoorbeeld op dagen dat er door grote te verwachten drukte (bij evenementen) een behoefte aan overloop te voorzien is;
– We rekenen met bovenstaande inspanningen op €100.000,- extra parkeerinkomsten. Wanneer de opbrengsten minder zijn, wordt dit verrekend met het budget van €700.000,-.
– We nemen het initiatief om een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden van een singelgarage. Alle hiermee gepaard gaande kosten (zoals aanleg en exploitatie) komen voor rekening van marktpartijen. Nadat de singelgarage gerealiseerd is, wordt er een behoefte-onderzoek gedaan om te bezien of met de komst van de singelgarage elders in de stad parkeerplaatsen kunnen verdwijnen.
– Er verdwijnen in het centrumgebied geen straatparkeerplaatsen meer; behalve als het onderzoek na afronding van de singelgarage daar aanleiding toe geeft.
– We reserveren jaarlijks €100.000,- voor onderhoud van het plangebied Blauwe Golven/groene corridor. In 2019 is dat €50.000,-.

Musis SacrumOpnieuw investeren in culturele gebouwen

Kunst en cultuur verlevendigen de stad en verbinden inwoners met elkaar. Arnhem is Culturele Hoofdstad van het Oosten en heeft een veelzijdig kunst- en cultuuraanbod. Dat willen wij zo houden. Daarvoor is het noodzakelijk de in Arnhem gevestigde culturele gezelschappen een passende, eigentijdse en toekomstbestendige huisvesting te bieden. De gezelschappen werken op dit moment samen aan plannen daarvoor. Deze ambitie ondersteunen we. Museum Arnhem, een belangrijke culturele hotspot in onze stad, zien we graag snel weer open. We maken een oplossing voor de ontstane impasse financieel mogelijk, zodat de gemeenteraad daar snel een beslissing over kan nemen. De investeringen in gebouwen gaan niet ten koste van inhoudelijke programma’s op het gebied van kunst en cultuur. De vier partijen zijn van mening dat een aantrekkelijke culturele stad jongeren kan trekken. “De culturele en creatieve sector is van grote toegevoegde waarde voor onze stad. We zorgen dat Arnhem een gunstig woon- en werkklimaat voor kunstenaars en creatieve ondernemers heeft. Ook voor studenten kan Arnhem aantrekkelijker worden. Een levendige stad, met goede voorzieningen en voldoende woonruimte trekt jongeren naar Arnhem en maakt het aantrekkelijk om na de studie hier te blijven.” 

Wat gaan de vier partijen concreet doen?
– Het beschikbare budget voor cultuur (taakveld 5.3-5.6) en daarbinnen de gelden bestemd voor programmering onderscheidenlijk de overige middelen, blijven, gecorrigeerd voor inflatie, op peil. Daarnaast wordt €1,6 miljoen extra kapitaallasten gereserveerd vanaf 2022 ten behoeve van cultuurinvesteringen, in elk geval voor een toekomstbestendige huisvesting van Stadstheater Arnhem, Toneelgroep Oostpool en Introdans. We ondersteunen de ambitie van deze organisaties en Het Gelders Orkest om tot een intensievere samenwerking en te komen.
– We willen museum Arnhem behouden voor de stad. Er is een financieel knelpunt dat we willen oplossen. Het college komt zo snel mogelijk met een voorstel.
We reserveren maximaal €600.000,- aan kapitaallasten. Daarmee is er €7,5 miljoen beschikbaar om het knelpunt op te lossen.

Toeristen moeten weer belasting betalen

De gemeente Arnhem wilt dat toeristen meer geld gaan betalen. Alles wat boven de €625.000,- komt zal in de pot “Citymarketing, toerisme en recreatie” gestopt worden. Daarnaast zal de gemeente zelf €100.000,- per jaar investeren in Citymarketing. Zij denken dat toerisme zorgt voor meer ondernemers om te komen. “We kunnen Arnhem als toeristische bestemming en als aantrekkelijke stad om in te ondernemen beter op de kaart zetten. Er liggen unieke kansen voor een uitstekend vestigingsklimaat en voor verbetering van ons toeristisch potentieel, bijvoorbeeld in de verbinding tussen Arnhem en de Veluwe. Daarvoor is het wel nodig onze inzet op citymarketing aanzienlijk te vergroten. “

Wat gaat de coalitie concreet doen?
– Voor Citymarketing komt er een extra budget van €100.000,- per jaar.
– Wij voeren één belasting in. Dat is de toeristenbelasting met een tarief van €2,- per persoon per nacht. Meeropbrengsten boven €625.000,- per jaar worden besteed aan City-marketing, Toerisme en Recreatie.

Betrokken wethouders

Wethouder Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks) met omgevingswet, Openbare ruimte,
Wethouder Roeland van der Zee (VVD) met  Zorg: WMO, Sociale wijkteams, Inkoopmodule spec. zorg / deelname regionaal b.o. publieke gezondheid ca., huiselijk geweld en kindermishandeling, vastgoed
Wethouder Hans de Vroome (D66) met Cultuur en erfgoed, evenementen, toerisme en recreatie
Wethouder Martien Louwers (PvdA) met Wijksturing en Wijkzaken en burgerparticipatie

Budget

Budget voor behouden, verbeteren of toevoegen wijkvoorzieningen €1.750.000,- (2019: €250,000-, 2020: €500.000,-, 2021: €500.000,- en 2022: €500.000,-
Investeren in veiligheid: €1.200.000 (jaarlijks €300.000,-)
Mogelijk maken markt langs Jansbeek: €250.000,-)
Extra toevoeging aan Groenfonds: €400.000 (elk jaar €100.000,-)
Jaarlijks budget autobereikbaarheid €2.800.000,- (elk jaar €700.000,-)
Extra opbrengsten autobereikbaarheid €400.000,- (elk jaar komt er €100.000,- in de kas van de gemeente)
Structureel budget onderhoud blauwe golven / groene corridor: €350.000,-
Extra inkomsten toeristenbelasting €2.500.000,- (€625.000,- per jaar aan extra inkomsten)
Kapitaallasten cultuurinvesteringen vanaf 2022 €1.600.000,- in 2022)
Kapitaallasten knelpunt Museum Arnhem: €2.400.000,- (elk jaar €600.000,-)
Parkeerkosten die niet stijgen: €900.000,- (per jaar €225.000,-)
Niet indexeren parkeertarieven deels t.l.v. BR bereikbaarheid: €400.000,- (€100.000,- besparing)

Morgen komt het laatste thema aan bod, namelijk over de onderlinge samenwerking en de relatie tussen de gemeente en de stad.

Reacties

Reacties

Nieuws

Vitesse maakt zeeperd in Breda

foto: Vitesse

Vitesse is vanavond tegen een zure nederlaag aangelopen in Breda. Door doelpunten van Mitchell te Vrede en Arno Verschueren ging NAC Breda met de winst aan de haal. Bryan Linssen wist het net te vinden namens Vitesse. Vitesse verloor met 2-1 van NAC Breda.

Vitesse begon de wedstrijd in Breda hoopvol. Na drie minuten werd een inzet van Rasmus Thelander op de doellijn weggewerkt. Na bijna een half uur spelen was een kopbal van Oussama Darfalou het volgende gevaar van Vitesse. Tussendoor beet NAC ook een aantal keer van zich af.

image

Het venijn van de eerste helft zat hem echter in de staart. In de veertigste minuut werd Alexander Buttner op het randje van het zestienmetergebied naar beneden getrokken. Na overleg met de VAR besloot arbiter Allard Lindhout dat de overtreding binnen het strafschopgebied was begaan. Navarone Foor ging achter de bal staan, maar zijn stiftje ging over het doel. Op slag van rust werd een doelpunt van de thuisploeg in eerste instantie afgekeurd. Nadat scheidsrechter Lindhout contact had met Zeist stond er alsnog 1-0 op het scorebord. Te Vrede schoot van dichtbij raak nadat een vrije trap op het randje van buitenspel was doorgekopt.

image

Het begin van de tweede helft was ook voor de thuisploeg, die de wedstrijd als hekkensluiter begon. Eerst kopte linksback Greg Leigh naast en daarna redde Eduardo uitstekend op een inzet van Giovanni korte.

image

Daarna begon Vitesse meer pressie uit te oefenen. Martin Ødegaard was twee keer gevaarlijk. Beide keren vuurde hij een schot af vanaf de rand van het strafschopgebied. Zijn eerste poging ging naast en de tweede keer werd het schot geblokt.

image

In de 72ste minuut kopte Linssen de 1-1 binnen. Een voorzet van Kara werd door de linksbuiten bij de tweede paal op waarde geschat en tegendraads binnengekopt. Na de gelijkmaker ging Vitesse nadrukkelijk op zoek naar meer. Eerst weer een schot van Ødegaard geblokt en daarna kopte Foor bijna een voorzet van Kara binnen.

image

In het slotakkoord wist NAC de winst te behalen ten koste van Vitesse nadat Arno Verschueren van dichtbij kon binnenwerken na verlengen van Te Vrede. Het doelpunt betekende de genadeklap voor Vitesse, die daarna geen vuist meer kon maken. Bero moest in de allerlaatste minuut van de wedstrijd vroegtijdig naar de kant nadat hij zijn tweede gele kaart ontving toen hij te gretig doorging toen hij de bal te ver voor zich uitspeelde. Vitesse kwam de late tegentreffer niet meer te boven en liep zodoende tegen een zeperd aan in Breda.


Meer nieuws?

chico's place

G

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Oostpool speelt People, Places & Things

Foto: Oostpool

Vanaf 4 januari 2019 tot en met 12 januari 2019 speelt Toneelgroep Oostpool People, Places & ThingsEen actuele, aangrijpende voorstelling over verslaving, falen en een tweede kans, met een topcast bestaande uit o.a. Hannah Hoekstra en Ariane Schluter, Loek Peters en André Dongelmans. 

Toneelgroep Oostpool haalt People, Places & Things (2014) van Duncan Macmillan naar Nederland en Marcus Azzini regisseert het actuele, aangrijpende stuk over succes, verslaving, falen en een tweede kans. Tweevoudig Gouden Kalf winnares Hannah Hoekstra speelt Emma; jong, intelligent, knap en succesvol, maar in een schijnbaar maakbare wereld waarin alles mogelijk is, ben je zelf je grootste vijand. Emma houdt zich staande op een cocktail van drugs en alcohol. In een afkickkliniek
gaat ze het gevecht aan met zichzelf en met de waarheid. People, Places & Things is vanaf januari te zien met een topcast bestaande uit o.a. Hannah Hoekstra, tweevoudig Theo d’Or winnares Ariane Schluter, Loek Peters (Penoza) en André Dongelmans (De Luizenmoeder). People, Places & Things speelt van 4 januari t/m 23 maart in theaters in heel Nederland. Première in Huis Oostpool in Arnhem op vrijdag 11 januari 2019.

Kwetsbaar, herkenbaar en persoonlijk

In een wereld waarin de waarde van het leven wordt bepaald door succes  gaat People, Places & Things over de gevolgen van alsmaar meer, harder en intenser willen leven. Over het je terugvechten in de maatschappij en het leven omarmen zoals het is. Een voorstelling over hoe belangrijk het is een tweede kans te krijgen én te geven. ‘De grootste existentiële kwestie die het stuk in zich draagt is voor mij dat we het niet alleen kunnen. Dat de groep noodzakelijk is. Het gaat over verbinden. Verbinden met jezelf, met je
omgeving, met de mensen in je leven, met de wereld. Die verbinding is essentieel.’ | Marcus Azzini

Een ongekend succes

Duncan MacMillan is er als geen ander in geslaagd een stuk te schrijven in de taal die we nu spreken, over de tijd waarin we nu leven. Met daarin een ijzersterke rol voor een jonge vrouw, gespeeld door Hannah Hoekstra die de hele voorstelling op de vloer aanwezig is. In Londen was People, Places & Things (2014) al een ongekend succes en trok het internationale aandacht. Speciaal voor People, Places & Things heeft Marcus Azzini naast
een topcast ook een talentvolle Nederlandse crew om zich heen verzameld. Hannah van Wieringen vertaalde het stuk, het decorontwerp is in handen van Studio Dennis VanderBroeck en de getalenteerde modeontwerper David Laport neemt de kostuums voor zijn rekening. “Powerful.  Provocative. Thrilling.” | * TIME OUT


Meer nieuws?

G

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Brouwerij Bronckhorster ontwikkel bier voor Taphuys

foto: Pixabay

Speciaal voor Taphuys ontwikkel brouwerij Bronckhorster een eigen biertje voor aan de tapwand genaamd Huysbaas. 

In Taphuys zijn ze al anderhalf jaar bezig om de meest unieke en bijzondere bieren op de tapwand te zetten, waar de meeste mensen nog nooit van hebben gehoord. Maar toch waren er altijd beergeeks die het biertje al eens eerder hadden gedronken. Hier gaan ze nu verandering in brengen. Met de Huysbaas hebben ze een eigen bier in samenwerking met de Bronckhorster die nog nooit iemand heeft geproefd. Hij is namelijk speciaal voor en door Taphuys ontworpen en zal pas vanaf 9 december voor het eerst te tappen zijn.

Bronckhorster

Bronckhorster is een brouwerij uit Rha op steenworp afstand van Arnhem (dan moet je wel ver gooien). Daarnaast staan ze garant voor diverse mooie bieren en kwalitatieve ingrediënten. Onze bierspecialist Daan is vorige maand naar Rha gefietst om samen met brouwer Steve het bier te ontwikkelen. Samen hebben zij gekozen voor een gangbaar blondbiertje met Engelse hoppen. Het biertje is voor eenieder lekker doordrinkbaar, want de Huysbaar staat in ’t Taphuys voor iedereen klaar!

Kickoff

Wil je de Huysbaas zelf ook proberen? 9 december zal de officiële kickoff zijn van huisbier tijdens de tap-takeover van Bronckhorster Brewery. Om 14:00 zal het eerste glas Huysbaas worden getapt. En dit zal vast niet de laatste zijn

Meer nieuws?

chico's place

G

Reacties

Reacties

Continue Reading
Advertisement

Populair