Connect with us
Arnhem Centrum

Copyright

Alle auteursrechten, databankrechten en andere (intellectuele) eigendomsrechten op de inhoud en vormgeving van de door de RTV Arnhem, gevestigd te Arnhem, uitgegeven websites en andere (digitale) uitgaven berusten uitsluitend bij ‘RTV Arnhem’ en haar licentiehouders.

‘RTV Arnhem’ behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten ten aanzien van de artikelen voor. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘RTV Arnhem’ is het niet toegestaan om op welke wijze dan ook (een deel van) de tekst geheel of gedeeltelijk over te nemen, op te slaan, te hergebruiken of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, óók niet als de bron wordt vermeld.

Toch mag een heleboel wel. Mocht je nog vragen hebben, je kunt ons altijd mailen (maarten@houvanarnhem.nl).