fbpx
Connect with us

Nieuws

Gemeente onderzoekt vervuiling door sportvelden niet

foto: Screenshot Zembla

In Arnhem liggen vijftien kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Dat zorgt wellicht voor ernstige milieuvervuiling. Hoe erg is het? De gemeente heeft daar nog geen onderzoek naar gedaan. Kosten van verwijdering ligt in principe bij de gemeente.

Rubbergranulaat wordt gewonnen uit oude autobanden. Volgens diverse deskundigen is het milieuvervuilend. Er komen onder meer zink, microplastics en minerale oliën uit vrij. Die komen in de bodem en het grondwater terecht.

Onder vijf sportvelden ligt een dempende laag, die bestaat uit lava en zand, dat is gemixt met rubber van oude autobanden. Op alle vijftien kunstgrasvelden worden honderden kilo’s rubbergranulaatkorrels gestrooid, zodat sporters om grip krijgen.

Volgens bodemdeskundige Theo Edelman is dit zorgelijk. “Hoe kleiner de rubberdeeltjes zijn, des te groter het vermogen is om stoffen te laten bewegen naar het bodemvocht”, vertelt hij in het tv-programma Zembla. “Hoe kleiner het deeltje, hoe vervuilender per gewichtseenheid het kan worden.”

Autoband

Stoffen kunnen dus makkelijker uit de korrels komen dan uit bijvoorbeeld een grote autoband. Hoe hoog de vervuiling is, is in Arnhem niet onderzocht. Bij sportvelden met kunstgras in andere gemeentes die werden gerenoveerd blijkt dat er sprake was van milieuvervuiling van zink en andere zware materialen en oliën.

In 2016 onderzocht het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op andere plaatsen in Nederland. Het keek naar mogelijke risico’s van rubbergranulaat op de volksgezondheid. Al in 2007 heeft het het ministerie gewaarschuwd voor mogelijke milieurisico’s die aan rubbergranulaat kleven.

Beschermlaag

Directeur RIVM Els van Schie heeft aan Zembla laten weten dat uit rubbergranulaat mogelijk zware metalen als zink kunnen komen. Onder een aantal kunstgrasvelden moet een beschermende laag liggen. Deze heeft als taak om mogelijke vervuiling op te vangen. Maar deskundigen twijfelen of dit wel werkt.

Een ander probleem is dat rubbergranulaat niet altijd op de velden blijft liggen. Volgens onderzoeker Jochem Knol van ingenieursadviesbureau Sweco blijkt dat er per veld per jaar zo’n 300 tot 600 kilo aan rubbergranulaat verdwijnt. Hiervan komt naar schatting 250 kilo rubbergranulaat naast het sportveld terecht.

Buiten de velden

Dit komt neer op 25 procent van alle granulaat dat jaarlijks wordt verspreid rond de velden. De vervuilende stoffen uit dit granulaat worden niet gehinderd door een beschermlaag.

De gemeente Arnhem erkent dit probleem. “Inderdaad komt een klein deel van de rubber-infill buiten de velden terecht. Dit is niet gewenst en de deskundigen werken samen met de betrokkenen in het land aan oplossingen.”

Te denken valt aan een opstaande rand om de velden. “Ook de spelers kunnen bijdragen aan het binnenboord houden van de rubberkorrels, door voor het verlaten van het veld de schoenen en kleding af te vegen of kloppen”, zegt gemeentewoordvoerder Martine Baar.

Onderzoek

Op de vraag of de gemeente aan milieuonderzoek heeft gedaan rondom sportvelden met kunstgras waar rubbergranulaat wordt gebruikt, reageert ze met: “Nee, dat is nog niet gebeurd. We volgen ook op dit gebied de nationale en internationale onderzoeken en de adviezen van de deskundige instanties op de voet.”

Volgens Jan Willem Boom, sportadviseur bij vele gemeentes, blijkt uit eigen onderzoek dat de bermen van sportvelden flink zijn vervuild door zink. Hij heeft tien bermen van sportvelden met kunstgras onderzocht. Daarin komt hij vervuiling tegen van andere zware metalen, zoals kobalt.

Voedselketen

Overmatig zink en kobalt zorgt volgens Boom voor problemen in de hele voedselketen. Op het moment dat er genoeg zink in slootwater zit, zal dit bij vissen terecht komen die vervolgens gegeten worden door vogels of katten. Deze kunnen vervolgens weer door andere dieren gegeten worden.

Maar ook koeien die uit de sloot drinken kunnen ervoor zorgen dat zink bij de mensen terecht komt via melk of vlees. Een te hoge concentratie van zink kan zorgen voor gezondheidsproblemen bij mensen en dieren en kan vooral gevaarlijk zijn voor kleine kinderen en ouderen.

Rubber onder sportvelden

Niet alleen de korrels op het veld kunnen voor problemen zorgen. Ook de beschermende laag onder de voetbalvelden kunnen problemen veroorzaken. Om een dempende vloer te krijgen wordt er soms rubber aan lava of zand toegevoegd onder de kunstgrasveld.

“Voordat de eerste kunstgrasmat wordt vervangen (na 10 tot 15 jaar) kan de bodem onder de kunstgrasmat al zo sterk vervuild zijn dat de normen van het Besluit Bodemkwaliteit zijn overschreden”, aldus Recycling Netwerk. Recycling Netwerk is een overkoepelende organisatie van milieuorganisaties zoals Greenpeace, Milieudefensie en Natuur en Milieu.

Wanneer het gaat om een kunstgrasveld met daaronder voldoende drainage-zand én lavakorrels duurt het volgens het netwerk tientallen jaren voordat niet alleen de onderlaag, maar ook de bodem daaronder te zwaar vervuild raakt. “Maar zonder onderlaag kan de bodemnorm al na 4 of 6 jaar zijn overschreden; bij een beperkte onderlaag (alleen lavakorrels) berekende men 7 of 10 jaar.”

Bandenbranche: geen probleem

Volgens de bandenbranche is er geen probleem. Het zand en lava absorberen namelijk de losgekomen zinkdeeltjes. Er kan dus geen sprake zijn van bodemverontreiniging, vinden ze. Echter, volgens bodemdeskundige Theo Edelman rekent de bandenbranche het niet goed uit in hun onderzoek. De 40 centimeter ‘steunlaag’ zand tussen het veld en de lava laag wordt niet meegerekend.

Daarnaast: zink absorbeert helemaal niet het zand, volgens diverse gronddeskundigen. De RIVM meldt in 2007 dat zink mogelijk in grond- en oppervlaktewater terecht komt. Veel sportvelden in Nederland lozen hun overtollige grondwater onder de velden rechtstreeks in de oppervlaktewater (sloten). De kans is vrij groot dat zink via de drainagesysteem in het oppervlaktewater terecht komt.

Slootwater

Een ambtenaar van het Ministerie van Milieu liet in 2007 al weten dat eigenaren van sportvelden bij een drainagesystemen rechtstreeks in slootwater eigenlijk een vergunning moeten aanvragen.

Dit heeft de toenmalige minister Cramer niet gehonoreerd. De minister van milieuzaken stelde in een brief dat de kwaliteitsbewaarder (Waterschappen) het oppervlakte water rondom kunstgrasvelden in de gaten moest houden.

De waterschappen hebben nooit controles uitgevoerd bij de oppervlaktewater daarom doet op dit moment de RIVM opnieuw onderzoek naar grond, grond- en oppervlaktewater op en rondom de sportvelden. Door nieuwe regels van de FIFA wordt er geen rubber meer gebruikt onder voetbalvelden. Maar dit geldt dit niet voor velden waarop andere sporten worden toegepast.

Milieurisico’s?

Al vanaf 2006 is er tussen het RIVM en de bandenbranche al discussie. De bandenbranche laat diverse onderzoeken houden om aan te tonen dat er geen milieurisico’s zijn. Het RIVM heeft kritiek op de rekenmethodes van de bandenbranche en doet daarom zelf onderzoek. Het instituut kwam tot de conclusie dat zink een mogelijk milieurisico is.

In 2007 doet het opnieuw onderzoek naar het lekken van Zink en kwam tot de conclusie dat ‘de emissie (uitstoot) van rubbergranulaat twintig keer zo groot is als de emissie van mest en bestrijdingsmiddelen in de landbouw.”

Stop op aanleg

Een ambtenaar van het toenmalig ministerie van milieuzaken schrok hier zo van, dat hij om een zogenoemde ‘standstill’ vroeg voor de aanleg van sportvelden waar rubbergranulaat gebruikt werd.

De bandenbranche reageerde hierop door in gesprek te gaan met de ambtenaren van het ministerie en stuurde een brief naar toenmalig minister Cramer (PvdA) waarin aangegeven werd dat als dit gebeurde de doelstelling van ‘het besluit beheer autobanden’ niet gehaald zullen worden.

Verbranden

Dit zou betekenen dat er geen oplossing is voor afgedankte autobanden. Het gevolg zou zijn om die te verbranden. Een verbod op granulaat zou een economische schade opleveren van 21 miljoen euro per jaar voor gemeentes, verenigingen, leveranciers van sportvelden en de bandenbranche. Dit heeft er mogelijk ertoe geleid dat de minister het advies van de ambtenaar naast zich neerlegde en toestond dat er rubbergranulaat werd gebruikt.

Dit blijkt uit stukken die Zembla opvroeg bij de ministerie volgens een WOB-verzoek (Wet Openbaar Bestuur). Minister Cramer legt de verantwoordelijkheid voor mogelijke milieuschade neer bij gemeentes en stelde de bandenbranche verantwoordelijk om deze mogelijke schade te reduceren.

Zorgplicht van gemeente

Iedere inwoner en organisatie is verplicht zich te houden aan de wet- en regelgeving. Ook overheidsorganisaties zoals gemeenten, provincies en het rijk. Als er sprake is van milieuvervuiling door rubbergranulaat wordt artikel 13 van de bodembescherming overtreden.

Op de vraag of de gemeente Arnhem hiervan bewust was, is het antwoord: “Nee, ook hierover zijn de meningen sterk verdeeld. We volgen ook hierin de bevindingen en adviezen van de verantwoordelijke instanties.”

Grond verwijderen

Als er sprake is van milieuvervuiling, dan moet de gemeente de grond verwijderen. Deze verwijderingskosten komen naast de normale kosten op een extra 100.000 euro per veld door de bodemvervuiling. “Verwijdering van de bestaande onderbouw van de kunstgrasvelden is inderdaad zeer kostbaar, zeker als het materiaal niet kan of mag worden hergebruikt en als afval moet worden gestort”, aldus de gemeente Arnhem.

De deskundigen zijn het eens over de stoffen die in de rubberkorrels zitten. “Maar ze zijn het beslist niet met elkaar eens of die stoffen ook kunnen uitspoelen en een bodemverontreinigende werking kunnen hebben.”

Ook hier wordt verder onderzoek gedaan door de verantwoordelijke instanties. Mocht dit de komende jaren leiden tot meerkosten bij aanleg en renovaties dan zijn die in principe voor de gemeente, niet voor de verenigingen”, aldus de woordvoerder van de gemeente Arnhem.

Aangiften & onderzoek

Op 14 september 2017 deed milieuorganisatie Recycling Netwerk aangifte tegen overtreding van de milieuwet door alle partijen die rubbergranulaat produceren, aanleggen, beheren en gebruiken. Zo ook tegen de gemeente Arnhem. Het belangrijkste argument van Recycling Netwerk is dat het rubbergranulaat eigenlijk nog afval is, omdat er milieuvervuilende stoffen uit kunnen komen.

Op dit moment doet het officier van justitie bij het Functioneel Parket onderzoek naar de aangifte. Naast aangifte wil Recycling Netwerk ook dat gemeentes onderzoek gaan doen.

Ernst

“De ernst van de vervuiling onder kunstgrasvelden is dus afhankelijk van de gebruikte onderlaag, maar ook van veel andere factoren. Hoe lang ligt er al een kunstgrasmat? Welke vermalen autobanden zijn er gebruikt als instrooirubber (vrachtwagenbanden bevatten twee keer zoveel zink)? Hoeveel instrooirubber is er gebruikt? En hoeveel is er later nog toegevoegd?”

Onderzoek ter plaatse is nodig om te kunnen bepalen onder hoeveel van de 2.000 kunstgrasvelden in Nederland er al sprake is van overschrijding van de milieunormen. “En onder hoeveel kunstgrasvelden dat binnenkort dreigt te gebeuren. Recycling Netwerk acht de kans groot dat de bodem onder tientallen of zelfs honderden kunstgrasvelden nu al te veel met zink is verontreinigd.”

Kanttekening

De gemeente Arnhem heeft de redactie een overzicht gestuurt van alle kunstgrasvelden. Dit overzicht is hier te zien.

“Het is niet aangetoond dat er nu spraken is van milieuvervuiling door de gemeente Arnhem. Dit komt omdat er nooit een onderzoek is gedaan door de gemeente Arnhem naar milieu-effecten op, onder en rond kunstgrasvelden. Echter geven deskundigen op dit gebied aan dat de kans erg hoog is dat er sprake is van milieuvervuiling. Pas als de gemeente onderzoek doet naar de milieu-effecten kan er wel of niet aangetoond worden dat er milieuvervuiling is.” 

 

Reacties

Reacties

Nieuws

IKC de Klimboom vanaf nu excellente High Performing School

Vorige week ontving IKC De Klimboom het predicaat ‘High performing in leading en learning’ ontvangen.

Foto: IKC De Klimboom

“Om deze titel te mogen dragen word je beoordeeld op tien uitgangspunten, waaronder visie, hoge normen en verwachtingen voor alle leerlingen, hoog niveau van samenwerking en effectief leiderschap.” laat de school weten.

IKC de Klimboom bestaat nu drie jaar en heeft de missie en ambitie een school te zijn met een heldere visie op leren en bijpassend onderwijsconcept en profilering, een krachtig en sterk professioneel samenwerkend team dat onderwijs biedt op hoog niveau binnen een schoolorganisatie met een professionele cultuur en structuur. “We kunnen concluderen dat wij, in betrekkelijk korte tijd, behoorlijke resultaten hebben geboekt bij doelen bij deze ambitie. Dit wordt bevestigd door alle betrokkenen van onze school en wordt ook zichtbaar in de groei van leerresultaten van onze leerlingen. Het is mooi dat dit nu ook wordt erkend.
We zijn trots, we doen wat werkt!” vertelt IKC De Klimboom.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Arnhem maakt zich sterk voor acceptatie LHBTI personen

coming out day

Regenbooggemeente Arnhem presenteert vandaag de Regenboogagenda voor de periode 2020-2022. Met deze agenda maakt gemeente Arnhem zich actief sterk voor het verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen (LHBTI personen). De strijd van LHBTI personen om het bestaan, gaat om het recht om er te mogen zijn als persoon, erkend door zijn of haar stadsgenoten.

Foto: Sander Wind

De gemeente zet onverminderd in op voorlichting op scholen, neemt deel aan de week van Respect en hijst de stad de Regenboogvlag op Coming outdag. In het Arnhemse sportakkoord – de lokale uitwerking van het nationale sportakkoord – wordt het onderwerp LHBTI onder het thema inclusief sporten opgenomen. Ook veiligheid is een belangrijk thema binnen de agenda. Een optimale aangifte, de juiste handhaving en vervolging van straatgeweld door de politie is van groot belang. Arnhem wil niet dat LHBTI personen die hun hele leven op hun hoede waren en alles doorstaan hebben, thuis, op het schoolplein, in het café, op het werk, thuis of in eigen wijk, geattaqueerd worden.

Samenwerking

De vernieuwde Regenboogagenda is in samenwerking met diverse partners en inwoners uit de stad tot stand gekomen. De gemeente Arnhem is regievoerder. Dit houdt in dat de gemeente weet wat er allemaal gebeurt, initiatieven ondersteunt en met elkaar verbindt. Partijen in de stad voeren de activiteiten voornamelijk zelf uit. Arnhem heeft 50.000 euro beschikbaar om diverse initiatieven te ondersteunen.

Gericht inzetten

Wethouder Louwers: ‘Arnhem is een stad voor iedereen. We accepteren geen uitsluiting, discriminatie, intimidatie of geweld, ook niet tegen LHBTI personen. Dat is ook de boodschap van de regenboogagenda. We hebben de afgelopen jaren al mooie stappen gemaakt. Het bijzondere aan deze vernieuwde agenda is dat deze is opgesteld samen met de doelgroep en diverse belangenorganisaties. Er gebeurt al ontzettend veel. Door het opstellen van deze agenda is dat ook zichtbaar en kunnen we onze energie bundelen en gericht inzetten opdat onze LHBTI personen zich geaccepteerd en veilig voelen’.

InDifferent

Eén van de partners die samen met de gemeente aan de agenda heeft gewerkt InDifferent, een stichting die opkomt voor diversiteit en inclusie op school. Zij zijn enthousiast over de agenda: “Het initiatief om een LHBTI agenda op te stellen waar verschillende Arnhemse LHBTI belangenorganisaties een samenwerking voor zijn aangegaan, is een belangrijke stap in de goede richting. Waar de verschillende organisaties zich voorheen individueel inzetten voor verbetering van veiligheid, sociale acceptatie en emancipatie, hebben we nu de handen ineen geslagen. Deelnemers aan dit nieuwe netwerk kunnen elkaar ondersteunen, van elkaar leren en effectiever en efficiënter de doelgroep ondersteunen”.

Regenbooggemeente

Gemeente Arnhem was in 2008 één van de eerste gemeenten die de intentieverklaring voor Regenbooggemeente tekenende met de minister van Onderwijs, Cultuur en Welzijn. In deze verklaring werden verschillende ambities tussen regenbooggemeenten en ministerie beschreven. 

Arnhem besteedde de laatste jaren veel aandacht aan het verbinden van de LHBTI gemeenschap aan de gemeente. Er is geïnvesteerd in contacten met organisaties in de stad en met de LHBTI gemeenschap, met als doel een inclusieve stad te zijn waar iedereen zichzelf kan zijn. 

De agenda wordt in de jaren 2020 tot en met 2022 tot uitvoering gebracht.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Nieuws

Burgers’ Zoo verlengt de zomer

Koninklijke Burgers’ Zoo speelt in op de trend dat veel Nederlanders de vakantie in eigen land doorbrengen deze zomer. Met de campagne ‘Ga deze zomer op wereldreis in eigen land!’verlengt het Arnhemse dierenpark zes weken lang (11 juli tot en met 23 augustus 2020) dagelijks de openingstijd tot 20.00 uur. Vanaf 15.00 uur geldt een bijzonder tarief van 16,50 euro: tickets zijn online te boeken op www.burgerszoo.nl/zomeravond

Foto: Burgers’ Zoo

Burgers’ Zoo nodigt bezoekers uit om als ware ontdekkingsreizigers de wereld van het tropisch regenwoud (Bush), de rotswoestijn van Arizona (Desert), het tropisch koraalrif (Ocean) en de Oost-Afrikaanse savanne (Safari) te verkennen. Het avontuur wordt vervolgd door het oerwoud van Maleisië (Rimba) en het zoutwatervloedbos van Belize (Mangrove), waarbij charismatische dieren als gorilla’s, chimpansees, maki’s, olifanten, panters en diverse vogels (Park) de wereldreis compleet maken. 

Zomerhitte vermijden

Mochten juli en augustus periodes van zomerse hitte kennen, dan hebben geïnteresseerde gasten door de extra lange openingstijden nu de mogelijkheid om later in de middag en in de avond van hun dierentuinbezoek te genieten. ’s Ochtends afkoelen aan het zwembad en ’s middags naar het dierenpark wordt dankzij het scherpe tarief vanaf 15.00 uur een aantrekkelijke optie; zeker ook voor toeristen en verblijfsrecreanten op en rond de Veluwe.

Meer Arnhem nieuws

Reacties

Reacties

Continue Reading

Facebook

Populair